FacebookYoutube
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Прием в самостоятелна и индивидуална форма на обучение

През учебната 2024-2025 година се организира

Самостоятелна форма на обучение за лица навършили 16 годишна възраст в начален и прогимназиален етап.

Необходими документи:

  1. Заявление - изтегли от тук
  2. Удостоверение за завършен клас 
  3. Лична карта (след сверяване на данните, документа се връща на притежателя)

Документите се приемат в канцеларията на училището всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа. 

 

Индивидуална форма на обучение за ученици подлежащи на задължително обучение

Индивидуална форма, съгласно чл. 36 ал.2 т.1 от Наредба 10/ 01.09.2016година(ученици, които по здравословни причини.....)

Необходими документи:

Заявление по образец - изтегли от тук

Медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена  в Закона за здравето, удостоверяващ невъзможността да се обучават в дневна форма.

Акт за раждане (за сверяване на данните)

Документите се приемат в канцеларията на училището всеки работен ден от 9.00часа до 17.00 часа.

Индивидуална форма, съгласно чл. 36 ал. 2 т. 2 от Наредба 10/ 01.09.2016г (ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове) 

Необходими документи

Заявление по образец - изтегли от тук

Удостоверение за преместване

Мотивационно писмо от родител

Акт за раждане (за сверяване на данните)

Документите се приемат в канцеларията на училището всеки работен ден от 9.00часа до 17.00часа.