FacebookYoutube
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Екип на училището

Ръководство 

1. Ирена Милева- Цукева- директор на 106 ОУ "Григорий Цамблак"

2. Росен Богомилов- зам.- директор по УД

Педагогически специалист с подкрепяща функция

1. Стефан Вълчев- ресурсен училтел

Учители в ПГ

1. Кичка Андреева

Учители в начален етап

1. Анастасия Мечева

2. Елка Георгиева

3. Марийка Стоянова 

4. Росица Митрева

Учители в ЦОУД- начален етап

1.Александра Луканова

2. Яна Стамова

Учители в прогимназиален етап

1. Николай Пашкуров- учител по Български език и литература в прогимназиален етап

2. Ирина Станчева- учител по Английски език в прогимназиален етап

3. Теодора Димитрова- учител по Математика, Физика и астрономоия в прогимназиален етап

4. Ирена Милева- учител по Информационни технологии

5. Николай Пашкуров- Учител по Информационни технологии

6. Росен Богомилов- учител по история и цивилизации и география и икономика

7. Георги Гуцов - учител по компютърно моделиране и информационни технологии и технологии и предприемачество

8. Елена Хараламбиева - старши учител по Изобразително изкуство

9. Диана Симеонова- старши учител по Физическо възпитание и спорт

10. Здравко Кръстев- учител по музиака (солфеж и музикален инструмент)

11. доц. Илия Илиев - старши учител по музика, солфеж и музикален инструмент

Учители в ЦОУД- ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

1. Георги Гуцов

2. Веселин Куюмджиев

Админоистративен пресонал

1. Лазура Георгиева- счетоводител

2. Генка Тодорова- ЗАТС