FacebookYoutube
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Проекти

По Проект BG05M2OP001-2.012-0001 - Образование за утрешния ден, финансиран  от Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж", 106 ОУ получи интерактивен дисплей, който е монтиран в кабинета, където се преподава Компютърно моделиране и 8 бр. лаптопи.