FacebookYoutube
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Мисия и визия

МИСИЯ

       Мисията на 106 основно училище " Григорий Цамблак" е да осигури достъп до качествено обучение, ранно професионално ориентиране и продължаващо обучение на учениците от начален и прогимназиален етап. В съответствие със съвременните образователни тенденции и нужди на бизнеса, фокус на обучението са ключови умения и компетентности необходими на всеки човек за неговата реализация.

 

ВИЗИЯ

 

    Утвърждаване на 106. ОУ като конкурентоспособно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Училище, в което се формират отговорни позиции, прилагащо най-модерни стратегии, технологии и интерактивни методи на преподаване. Залага се на творческия потенциал  и критично мислене. Място, в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения на педагозите. Ежедневна защита на авторитета на педагогическата колегия, като екип от професионалисти, които непрекъснато повишават квалификацията си, и високо отговорни личности, проявяващи толерантност и зачитане на човешкото достойнство.

Обособена е общност от родители и учители, които са отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките достойнства, хуманизация на отношенията.      

В нашето училище учениците получават много добра общообразователна подготовка по всички учебни предмети и добро възпитание, което ги прави конкурентноспособни при прием в Професионални гимназии, профилирани паралелки и пр.

Главната ни цел е да изградим конкурентна образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка конкретна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие.